Home » Kolekcjonerskie Gry Karciane: Magic the Gathering, Spis Zdolno CI Kart Magic: The Gathering, Yu-GI-Oh!, the Spoils, Anio Owie by Source Wikipedia
Kolekcjonerskie Gry Karciane: Magic the Gathering, Spis Zdolno CI Kart Magic: The Gathering, Yu-GI-Oh!, the Spoils, Anio Owie Source Wikipedia

Kolekcjonerskie Gry Karciane: Magic the Gathering, Spis Zdolno CI Kart Magic: The Gathering, Yu-GI-Oh!, the Spoils, Anio Owie

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781231964262
Paperback
38 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia?y: Magic the Gathering, Spis zdolno?ci kart Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh , The Spoils, Anio?owie, Legenda Pi?ciu Kr?g w, Shards of Alara, Hecatomb, Urzas Saga, Onslaught, Zendikar, Magic 2010, Scars ofMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia?y: Magic the Gathering, Spis zdolno?ci kart Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh , The Spoils, Anio?owie, Legenda Pi?ciu Kr?g w, Shards of Alara, Hecatomb, Urzas Saga, Onslaught, Zendikar, Magic 2010, Scars of Mirrodin, Alpha, Kolekcjonerska gra karciana, Odyssey, Lorwyn, Darksteel, Doomtrooper, Alara Reborn, From the Vault, Worldwake, Saviors of Kamigawa, Guildpact, Conflux, Invasion, Magic 2011, Dark Eden, Shadowmoor, Time Spiral, Booster, World of Warcraft: Trading Card Game, Pok mon Trading Card Game, Prophecy, Champions of Kamigawa, Urzas Legacy, Veto, Rise of the Eldrazi, Dragon Ball Collectible Card Game, Simic, Vedalken, Bratob jcza wojna, Cykl artefakt w, W?drowiec. Fragment: Spis zdolno?ci znajduj?cych si? na kartach kolekcjonerskiej gry karcianej Magic: The Gathering. Zdolno?ci podstawowe wyr nia to ?e mog? by? przedrukowane w edycjach g wnych, gdzie opr cz nazwy zawieraj? przypis wyja?niaj?cy zasad? ich dzia?ania. W edycjach zaawansowanych zdolno?ci te nie maj? przypis w. Wiele obecnych s w kluczowych by?o dawniej zapisywane d?u?sz? formu (np. Vigilance = Attacking doesnt cause this creature to tap) Zdolno ta powoduje ?e stw r kt ry otrzyma obra?enia od innego stwora z t? zdolno?ci? zostaje zniszczony, bez wzgl?du na ilo tych obra?e?. Wraz ze zmianami zasad wprowadzonymi w edycji M10 wprowadzono mo?liwo podzielenia obra?e? zadanych przez stwora z deathtouch pomi?dzy dowoln? ilo blokuj?cych lub blokowanych stwor w. W historii gry istnia?o wiele podobnie sformu?owanych zdolno?ci, jednak zwykle r ni?y si? one szczeg ami. Niekt re z tych kart maj?ce identyczny mechanizm dzia?ania otrzyma?y erraty i s? traktowane tak jakby mia?y Deathtouch. Zdolno ta pojawi?a si? po raz pierwszy w dodatku Future Sight. Stwory ze zdolno?ci? defender nie mog? atakowa?. Umiej?tno ta jest najcz ciej spotykane na kartach typu Wall. S?owo to zosta?o wprowadzone do u?ytku w bloku Champions of Kamigawa, wcze?niej zdolno?...